kinderrechtenactivist.punt.nl
Laatste artikelen

DE WEEK VAN HET VERGETEN KIND,
Johnny de Mol en Dinand Woesthoff
Guusje Nederhorst willen kansarme en beschadigde kinderen helpen: http://www.youtube.com/embed/vI1mNS3B6K0?version=3&autoplay=1&rel=0
Ter nagedachtenis aan zijn vrouw richtte Dinand in 2007 de Guusje Nederhorst Foundation op.
Nu gaat het goede doel verder onder de naam Stichting Het Vergeten Kind.
Met deze naam wordt veel duidelijker voor welke kinderen de stichting zich inzet.

De week van het kind,
Kinderen.
Zo onschuldig gekleurd of blond .
Geboren met een handicap.
Ziekte of gezond .
Wij dienen te zorgen dat het er komt .
Door ze te geven.
Waar ze mee kunnen leven .
Zoals-een onderdak.
Liefde, bescherming.
Voedsel, drinken.
Kleding, zorg en onderwijs.
Ze hebben recht op een menswaardig leven.
Maar ook het recht op vrijheid.
Op familie,vrienden.
Nichten en neven .
Ouders oma,s en opa,s voor het leven .
Een veilig gevoel voor de rest van hun leven.

Maar helaas zijn er ook vele die dat niet doen of deden .
En om deze kinderen gaat het deze week even.
Denk aan die kinderen.
En niet enkel deze week.
Wij hebben de plicht
Om altijd voor ze te zorgen.
Omdat ze vaak nog te klein/jong zijn
Om dat zelf te kunnen doen .
Dus neem ook het fatsoen .
Om te kijken of andere ouders het ook liefdevol doen .

Een baby kan al helemaal niets zeggen .
Laat staan het uit te moeten leggen .
Dus moeten wij dat voor hen blijven doen .
Ook deze kinderen vroegen niet om het leven .
Maar hopelijk mogen ook zij ooit beleven .
Dat ook deze kinderen een wereld krijgen.
Waar ook alle kinderen recht op hebben.

Lees ook: Een kind heeft niet alleen fysiek zorg nodig maar ook emotioneel en psychisch.
http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/02/een-kind-heeft-niet-alleen-fysiek-zorg-nodig-maar-ook-emotioneel-en-psychisch

J.Aalders en John Kleijn http://www.partijrechtenkind.eu/

Week van het Vergeten Kind:http://www.youtube.com/watch?v=djWkWDzNZP4

Het eerste grote initiatief van de stichting is de Week van het Vergeten Kind, waarbij we een week lang aandacht gaan vragen voor de soms schrijnende situatie van kinderen in opvanglocaties.

De Week van het Vergeten Kind is van 29 januari t/m 4 februari.
Deze week start met ‘De Vrolijkste Handtekeningenactie’ waarbij we Nederlanders vragen zich in te zetten voor deze grote groep vergeten kinderen: http://www.vergetenkind.nl/nl/site/home

Het is tijd dat we de volgende stap zetten en we stappen vanaf nu dus door als ‘Het Vergeten Kind’ Stap met ons mee!

Reacties (1)

20 november 2013, is het alweer 24 jaar geleden dat de VN en Unicef het Verdrag van de Rechten van het Kind opstelden. 


Waarom hier de aandacht voor: Omdat veel mensen maar ook Ministers, Volksvertegenwoordigers, Rechters, Advocaten Raads/Jeugdzorgmewerkers(ters) en aanverwante instanties, vaak niet eens weten wanneer de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind is.. 
Mede daarom hier nog maar ens: Want ieder jaar op 20 november is het de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind 
Maar er is helaas ondanks alle goede bedoelingen en goede werkzaamheden van diverse kinderrechten organisaties nog steeds heel veel mis, want nog steeds worden en zijn er over heel de wereld kinderen nog steeds de dupe van onwetendheid, onvermogen maar vooral van onwil. 
En met elkaar aanvaarden we dat zij worden gebruikt als (lust)object, eigendom en winstgevende handel.. 
En dit onrecht kent vaak geen grenzen. 

Op 20 november 1989 werd het Verdrag voor de Rechten van het Kind door de Verenigde Naties aangenomen. 

Vergeet ze niet. 
Allerlei organisaties besteden dan extra aandacht aan kinderrechten. 
Onthoud dit dus en doe er ook wat mee. 
Maar er is helaas ondanks alle goede bedoelinge nog steeds heel veel mis, Want nog steeds worden en zijn er over heel de wereld kinderen nog steeds de dupe van onwetendheid, onvermogen maar vooral van onwil. 
En met elkaar aanvaarden we dat zij worden gebruikt als (lust)object, eigendom en winstgevende handel.. 
En dit onrecht kent echt vaak geen grenzen. 
Daar waar kinderen geen materiële nood lijden of misbruikt worden ontberen zij wel andere elementaire zaken, zoals leven, liefde, aandacht, voedsel,drinken, rust en ruimte. 
Waar kinderen in ontwikkelingslanden worden uitgebuit als(bv)- productieslaven, worden kinderen hier door de commercie steeds jonger gevormd tot 'consumptieslaven', om diezelfde producten aan te slijten. 
De (ex) Kinderombudsman, Partijrechtenkind en div-andere kinderrechten organisaties waaronder ook ( http://www.crin.org ) waar de (ex) kinderombudsman ook bij was aangesloten, richten zich op het vergroten van bewustwording over de situatie van kinderen wereldwijd. 
Wij initieren en steunen acties, projecten en organisaties die zich richten op structurele verbetering van de levensomstandigheden van kinderen, dus niet op noodhulp of kortstondige oplossingen. 
Onlosmakelijk hiermee verbonden is de doelstelling van ook de kinderombudsman, om via het verspreiden van kennis en informatie een mentaliteitsverandering op gang te brengen. 
Want voor structurele verandering is allereerst bewustwording nodig. 
Ja en geloof het of niet, ook in Nederland worden de rechten van kinderen ook nog altijd geschonden. 
Kinderen worden nog steeds in het nauw gedreven, overal in de wereld, ja ook in Nederland worden de rechten van kinderen nog altijd geschonden. 
Economische crises, natuurrampen, oorlogen maar ook maatschappelijke problemen hebben grote gevolgen voor de leefsituatie van kinderen. 
Ze kunnen niet naar school, hebben niet genoeg eten, drinken of krijgen te weinig medische hulp. 
Maar er zijn ook miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden die geen schoon drinkwater, scholen of gezondheidszorg hebben. 
Sommige kinderen hebben het extra moeilijk. 
Ze worden van hun ouders/oma's en opa's gescheiden on oorlogen of weggehouden na een (echt)scheiding of moeten bijvoorbeeld zwaar werk doen, worden gediscrimineerd, moeten vluchten of krijgen te maken met lichamelijk/psychisch geweld. 
Het Verdrag voor de Rechten van het Kind is er juist voor om alle volwassenen (regeringen, lidstaten) maar ook ouders, te laten houden aan hun belofte om deze kinderen een betere toekomst te geven. 


Het officiële Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat uit vierenvijftig artikelen. 
De tien belangrijkste zijn: 1- Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld. 
2- Het recht op een naam en een nationaliteit. 
3- Het recht op bescherming tegen kinderarbeid. 
4- Het recht om je mening te geven en informatie te verzamelen. 
5- Het recht om op te groeien bij familie. 
6- Het recht op een veilig en gezond leven. 
7- Het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen. 
8- Het recht op onderwijs. 
9- Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld. 
10- Het recht op spel en ontspanning. 
Zie hier het IVRK verdrag : http://www.kinderombudsman.nl/ 

Dus bij deze nog maar eens om het niet te vergeten: Ieder jaar op 20 november is het de Internationale dag voor de rechten van het kind, onthoud het goed en sta ook eens even stil bij deze dag. 
Want enkel samen kunnen wij alle kinderen op deze aarde een wereld geven waar zij recht op hebben. 
Want ondergetekende verdragen mogen niet enkel papieren tijgers zijn. 
Want als ik/wij zo om ons heen kijken lijken het vaak wel papieren tijgers? 
Want hoe kan het bvb dat verdragen, zoals bv ook het IVRK: Internationaal Verdrag Rechten Kind niet worden nageleefd/nagekomen, conform artikel 49 trad dit verdrag voor Nederland op 8 maart 1995 in werking. 
Wat hebben ondertekende verdragen nog voor zin, als men zich er niet aan houd.Kinderrechten worden ook in Nederland nog steeds aan de lopende band geschonden. 
Kinderen word niet naar geluisterd, en worden veelvuldig veelal opzettelijk genegeerd. 
Terwijl er in het verdrag toch heel duidelijk staat: Eraan herinnerende dat de Verenigde Naties in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens hebben verkondigd dat kinderen recht hebben op bijzondere zorg en bijstand, Ervan overtuigd dat aan het gezin, als de kern van de samenleving en de natuurlijke omgeving voor de ontplooiing en het welzijn van al haar leden en van kinderen in het bijzonder, de nodige bescherming en bijstand dient te worden verleend opdat het zijn verantwoordelijkheden binnen de gemeenschap volledig kan dragen, Erkennende dat het kind, voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn of haar persoonlijkheid, dient op te groeien in een gezinsomgeving, in een sfeer van geluk, liefde en begrip, Overwegende dat het kind volledig dient te worden voorbereid op het leiden van een zelfstandig leven in de samenleving, en dient te worden opgevoed in de geest van de in het Handvest van de Verenigde Naties verkondigde idealen, en in het bijzonder in de geest van vrede, waardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit, Indachtig dat de noodzaak van het verlenen van bijzondere zorg aan het kind is vermeld in de Verklaring van Genève inzake de Rechten van het Kind van 1924 en in de Verklaring van de Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering op 20 november 1959 en is erkend in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, in het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (met name in de artikelen 23 en 24), in het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (met name in artikel 10) en in de statuten en desbetreffende akten van gespecialiseerde organisaties en internationale organisaties die zich bezighouden met het welzijn van kinderen, Indachtig dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind, het kind op grond van zijn licha-melijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en zorg nodig heeft, met inbegrip van geëigende wettelijke bescherming, zowel vóór als na zijn geboorte", Herinnerende aan de bepalingen van de Verklaring inzake Sociale en Juridische Beginselen betreffende de Bescherming en het Welzijn van Kinderen, in het bijzonder met betrekking tot Plaatsing in een Pleeggezin en Ad-optie, zowel Nationaal als Internationaal; de Standaard Minimumregels van de Verenigde Naties voor de Toepassing van het Recht op Jongeren (de Beijingregels); en de Verklaring inzake de Bescherming van Vrouwen en Kinderen in Noodsituaties en Gewapende Conflicten, Erkennende dat er, in alle landen van de wereld, kinderen zijn die in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden leven, en dat deze kinderen bijzondere aandacht behoeven, Op passende wijze rekening houdend met het belang van de tradities en culturele waarde die ieder volk hecht aan de bescherming en de harmonische ontwikkeling van het kind, Het belang erkennende van internationale samenwerking ter verbetering van de levensomstandigheden van kinderen in ieder land, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden. 

Maar de (ex)Kinderombudsman en Partijrechtenkind moeten helaas anno 2013 nog steeds constateren, dat ook de overheid nog te vaak traag reageert of helemaal niet op bezwaarschriften en klachten van Kinderen/Jeugd en laat te vaak na om kinderen/eugd over de behandeling van brieven tussentijds te informeren. 
Ook worden kinderrechten aan de lopende band geschonden door instanties zoals Raadkinderbescherming, Jeugdzorg en Politie/Justitie en aanverwanten instanties, alsof kinderrechten in Nederland niet zouden bestaan.. 
Het begint echt steeds meer op enkel papieren tijgers te lijken: Want hoe kan het anders dat kinderen, niet worden gehoord, niet worden gewezen op hun rechten. 


Men zou kinderrechten en mensenrechten eigenlijk op iedere basisschoolal moeten leren. 
Zodat ieder kind weet waar het nu en later recht op heeft. 
Kinderen worden veelal als bezit gezien, kinderen worden ontouderd, ontvoerd, kinderen worden in gevangenissen geplaatst, kinderen worden niet gehoord, kinderen hebben in zaken die over hun gaan ook recht op inspraak, kinderen worden niet voldoende beschermd door de Nederlandse Staat. 
kinderrechtenactivist: Mensenrechten werden in verschillende Verklaringen, Verdragen en wetten opgenomen.Het Kinderrechtenverdrag is ook één van de mensenrechtenverdragen ook wel mensjesrechten genoemd. 
Het IVRK-Internationaal Verdrag Rechten Kind het Kinderrechtenverdrag dus , past verscheidene bepalingen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe op kinderen en voegt daaraan toe dat het 'kind behoefte heeft aan bijzondere bescherming en zorg, met inbegrip van juridische bescherming zowel voor als na de geboorte'. 

Artikel 42 IVRK:Volwassenen moeten de kinderrechten zoveel mogelijk bekendmaken bij kinderen en volwassenen. ...
Artikel 29 IVRK: Een kind moet op school van alles kunnen leren en doen. 
Het moet getoond worden wat het goed kan. 
Op school moet geleerd worden over de rechten van de mens en mensjes. 
Elk kind moet geleerd worden om respect te hebben voor mensen met een andere taal of uit een ander land.

Een kind moet weten dat iedereen op de wereld gelijk is. 
Elk kind moet geleerd worden eerbied te hebben voor de natuur. 
De school moet het kind voorbereiden op het leven als volwassene. 
Tot slot: Kinderen hebben niet enkel plichten, maar ook rechten. 
En niemand mag deze rechten en vrijheden van jullie afnemen. 
Kinderrechten/Mensenrechten zijn rechtsgeldig in alle landen die tot de verenigde naties behoren en vormen daarmee een belangrijk middel om jezelf te beschermen tegen onrecht. 
Ook regeringsleiders van de ondergetekende landen hebben zich aan deze mensen/kinderrechten verdragen te houden en kunnen deze mensenrechten niet wegnemen! 
Mensenrechten zijn er voor het individu en ze zijn er voor iedereen! 
Mensenrechten staan boven Staatsrecht. 


Mvg
J.Aalders 
Tel:026-8440431 
Rietgansplein 23
6883DT 
Velp gld 
KvK: http://www.detelefoongids.nl/partijrechtenkind-kinderombudsman/16042545/5-1/
 
Let wel, de kinderombudsman is overgdragen aan de Nedelandse staat: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/08/overdracht-eerste-nederlandse-kinderombudsman-aan-marc-dullaert
 

Reacties

Weer een kind gedood vermoord omgekomen.
Door de handen van hun eigen ouder.
Door de handen van hun beschermer.
Door de handen die ze vertrouwde .
Door de handen van een egoistische ouder.

Laten wij met ons alle alert blijven .
En hopen .
Dat wij het in de toekomst kunnen voorkomen .
Samen sterk.
Blijf ook wakker en alert.

Triest meer dan triest, vandaag helaas weer een kind gedood door een egoistische ouder..!
Dat ze er zelf om wat voor reden dan ook een einde aan willen maken oke, maar blijf met je poten van de kinderen af..!

Ik ben voor het wettelijk verplichten co-ouderen..!
Men kan het ook daar helaas niet altijd mee voorkomen,maar met verplicht co-ouderschap zeker wel verminderen: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/01/co-ouderschap-bestaat-wettelijk-nog-steeds-niet

Als een echtparen of samenwonende met kinderen het niet meer met elkaar kunnen vinden is zo oud als de mens, maar doe dat dan wel als twee volwassen mensen die het belang van de kinderen voorop stellen en dus niet uit eigenbelang, egoïsme, jaloezie, rancune of haat kinderen gaan vermoorden,ontvoeren, ontouderen!

Meer:  http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/01/laat-kinderen-vrolijk-huppelen-tussen-gescheiden-ouders

Co-ouderschap het beste voor de kinderen,want als het de kinderen tevreden zijn en het goed gaat dan gaat het iedereen goed!
Maar lees eerst deze: Let wel co-ouderschap kan niet altijd bvb als er (echt) sprake is van kindermishandeling, verwaarlozing,misbruik, dan heeft men ook wat mij betreft geen recht op co-ouderschap..!

Verder> Co-ouderschap het beste voor de kinderen: Met co-ouderschap houden beide ex-partners een even belangrijke rol in het leven van hun kinderen.
Bovendien vergroot het de kans dat kinderen volop kunnen blijven genieten van de kwaliteiten van beide ouders en de ouders, grootouders en familie van de kinderen..
Daarom zou ik het Co-ouderschap ook graag wettelijk willen zien!(inclusief het al bestaande ouderschaps/zorgplan: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/ouderschapsplan
Mijn motto:Het beste voor de kinderen is uiteindelijk het beste voor ons allemaal..

Tot slot nog even deze tips: Beste ouders begin ook niet te snel aan een nieuwe relatie en kinderen zolang het oude leed nog niet verwerkten of klaar is..
Want hier doet u de kinderen zeker geen goed mee, uw nieuwe partner niet en uiteindelijk u zelf ook niet.
Want door te snel aan een nieuwe relatie te beginnen komen kinderen veelal in de war, want zij moeten al zoveel veranderingen verwerken.

En als u na verloop van tijd toch een nieuwe relatie krijgt, let dan zeker op de volgende zaken.
Verplicht het kind nooit om zijn stiefmoeder of stiefvader, mama/papa noemen!.
Ik vind het in ieder geval van de gekke dat kinderen veelal papa of mama moeten zeggen tegen de stiefouder/verzorger of nieuwe vriendin of vriend van de andere ouder.


Het is ten eerste al een leugen die je een kind leert.
Want zij hebben maar een echte biologische vader of moeder, en dat zijn de echte papa of mama.
Ik zou zeggen, maak van stiefouder bvb pleegouder, of gewoon verzorger en of de nieuwe vriend of vriendin van mama of papa gewoon bij de voornaam noemen.
En ook zeker niet onbelangrijk: uitspraken die je nooit en te nimmer als stiefmoeder/vader moet zeggen = Kom op, je mag wel mama/papa tegen me zeggen.
Doe dat niet, want je bent niet hun moeder/vader, en dat zal je nooit worden ook.
De kinderen hebben al genoeg loyaliteitsconflicten en als je ze gaat pushen om mama/papa tegen je te zeggen zullen ze alleen maar meer in verwarring raken.
Ook het zeggen, wij worden een grote gelukkige familie, dit zal uiteindelijk misschien ook wel gebeuren, maar dat zal niet over een nacht ijs gaan.
Studies hebben aangetoond dat het minstens drie jaar duurt voor het nieuwe gezin z'n plek heeft gevonden en het eerste jaar is het moeilijkst.
Laat het dus aan de kinderen zelf over, zeggen kinderen zelf mama/papa tegen jou, dan is dat een teken van waardering voor jou goede zorg.
Maar zorg dat ze altijd weten, dat er ook voor hun, maar een echte biologische moeder of vader bestaat!

Beste ouders, ik hoop dat u hier iets aan heeft, of misschien ooit zal hebben.
Een (echt)scheiding is nooit gemakkelijk, maar hoeft voor u en de kinderen zeker geen lijdensweg of familiedrama te worden..!

Lees ook deze:  http://www.ouders.nl/opinie/ontzegging-omgangsrecht-is-kindermishandeling

Mvg J.Aalders


Reacties

Kindermishandeling betekent niet alleen dat een kind wordt geschopt of geslagen.

Kindermishandeling betekent niet alleen dat een kind wordt geschopt of geslagen.
Het is niet zo dat je een mishandeld kind gemakkelijk herkent omdat hij/zij een blauw oog heeft, of regelmatig onder de blauwe plekken zit.
Je kunt namelijk niet zien aan een kind als hij?, zij misbruikt is of als hij/zij vaak wordt uitgescholden, of wordt verwaarloosd.
Want psychische-kindermishandeling is vaak onzichtbaar!
In de praktijk blijkt dat kindermishandeling, of misbruik helaas nog niet stopt na melding bij een Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Omdat zij veelal te lang wachten of de zaak uberhaupt niet serieus nemen..

Ik vind daarom, dat iedere medelander nu maar eens moet weten, hoe er met kinderen en mensen word omgegaan die bellen/schrijven om hulp vragen of kindermishandeling aanmelden bij de onderstaande instanties zoals Algemeen Meldpunt Kindermishandeling, Raadkinderbescherming, jeugdzorg en aanverwante instanties.

Het AMK komt ook steeds weer naar buiten dat het aantal bellers blijft stijgen.
Dat klopt ook zeker wat de bellers betreft, maar wat doen/deden zij met al deze telefoontjes.
Nou dat kan ik u vertellen, als eerste waarom komen zij naar buiten met deze cijfers, omdat zij hun baantje en de geldstroom in takt willen houden en hopen zo nog meer geld los te krijgen.
Als kinderombudsman heb ik al heel wat medelanders het advies gegeven om bij mishandeling ook psychische kindermishandeling het AMK te bellen, daar het helaas de enigste instantie is waar je momenteel terecht kan.
Want je kunt niet eerst naar de Raadkinderbescherming of Jeugdzorg, die moeten eerst een bevestiging krijgen van het AMK.
Maar zie hoe zij werken en wat hun antwoorden veelal zijn, mits je uberhaupt iemand aan de telefoon krijgt.
Als Kinderombudsman, informeerde de laatste jaren al meerdere malen de overheid hierover en vraagt ook al jaren de aandacht bij de Raadkinderbescherming/Jeugdzorg en het AMK .
Hier hun antwoorden:
Hier een korte samenvatting van reacties, van de door ons benaderde verantwoordelijke organisaties:
Antwoord 1 AMK- Het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ziet geen directe psychische schade voor het kind ,en wachten tot er calamiteiten worden bericht.?? Dit word dus regelmatig aan bellers/schrijvers bericht, zonder dat zij ook maar nagaan wat er van waar is.
Antwoord 2 BJZ- Bureau Jeugdzorg heeft grotendeels dezelfde reactie en vraagt te wachten totdat een calamiteit wordt gesignaleerd??
Antwoord 3 RvdK - De Raad voor Kinderbescherming wacht op signalen van AMK of Bureau Jeugdzorg??

Maar wat betreffende instanties blijkbaar ook nog steeds niet begrijpen, ondanks dat men het al erkende in het vernieuwde protocol in 2004 van het AMK.
Dat kindermishandeling niet alleen te maken heeft met fysiek letsel zoals blauwe plekken of een gebroken arm.
Want kindermishandeling is ook als er sprake is van geestelijke/ mishandeling wanneer een kind ernstige schade oploopt in zijn ontwikkeling.
Een blauwe plek, een gebroken arm is duidelijk te herkennen, maar Kinderen die psychisch worden mishandeld daar kun je het niet zo snel aan zien maar het is er wel. Nog jaarlijks worden in Nederland meer dan 610.000 kinderen mishandeld, bij een groot deel daarvan gaat het om psychische, geestelijke, emotionele mishandeling/verwaarlozing.
Deze vorm van kindermishandeling krijgt helaas nog veel te weinig aandacht..
Maar blijf Kindermishandeling bij het AMK of politie in jou omgeving melden.


Misschien zijn kinderen die dagelijks in elkaar worden gemept wel beter af dan kinderen die emotioneel of psychisch worden mishandeld.
Want psychische mishandeling/verwaarlozing, geestelijke mishandeling, geestelijke verwaarlozing, ook wel geestelijke foltering genoemd is een zeer ernstige vorm van kindermishandeling waar helaas nog niet zoveel aandacht voor is.
Dat psychisch geweld en gebrek aan aandacht voor de emotionele ontwikkeling van een kind, zeker net zo schadelijk kunnen zijn als lichamelijke mishandeling, weten veel mensen niet helaas nog niet.

Uit onderzoeken blijkt dat mensen die als kind mishandeld zijn geweest, gemiddeld tien jaar korter leven.
Dat geldt dus ook voor psychische/geestelijke mishandeling en verwaarlozing ook wel foltering genoemd.
Dat komt door de enorme stress die het oplevert voor een kind.
Het ondermijnt je immuunsysteem en dat kan nog jarenlang effect hebben op je geestelijke en lichamelijke gezondheid.
Een kind heeft niet alleen fysiek zorg nodig maar ook emotioneel en psychisch.
Zonder dat kan het zich niet voldoende geestelijk ontwikkelen.

Verwaarlozing is een zogenaamde ‘passieve’ vorm van mishandeling: de ouder of ouders laten na iets te doen.
In tegenstelling tot psychische mishandeling, een ‘actieve vorm’, waarbij kinderen voortdurend door de ouder, ouders of verzorgers worden getreiterd, gepest en vernederd.
Net als alle andere vormen van mishandeling, komt ook de psychische variant en psychische verwaarlozing in alle lagen van de bevolking voor: Vaak hangt het wel samen met andere problemen. Financiële problemen bijvoorbeeld, of een huwelijk dat niet loopt.

Ouders die hun kind in emotioneel opzicht verwaarlozen of mishandelen, blijken zelf vaak ook niet zo’n goede jeugd te hebben gehad.
Ze wíllen het met hun eigen kinderen wel anders doen, maar ze weten niet hoe.
Dan zie je dus vaak dat ouders helemaal hun eigen leven leiden en zich niet zoveel aan hun kinderen gelegen laten liggen.
De kinderen krijgen wel veel dure cadeau’s, lopen rond in de duurste kleding en gaan vaak luxe op vakantie, maar geestelijke ondersteuning krijgen ze niet.

Dat er weinig aandacht is voor deze vormen van mishandeling, komt voor een deel omdat het zo onzichtbaar is.
Lichamelijk geweld laat sporen op het lichaam na, geestelijk geweld of verwaarlozing niet.
Kinderen zelf zullen ook niet zo snel laten merken dat er iets is thuis.
Ze zijn veelal loyaal aan hun ouder, ouders, verzorgers omdat ze zonder hen (denken) dat zij anders niet kunnen overleven.
Of ze denken dat de manier waarop het er thuis aan toe gaat, normaal is.
Toch kan de buitenwereld wel aan een kind merken dat er iets niet goed zit.
Bv: Bedplassen, buikpijn, hoofdpijn, slecht slapen, agressie, niet luisteren, stil zijn, depressiviteit en allerlei andere lichamelijke klachten en gedragsstoornissen kunnen een aanwijzing zijn voor problemen.

Vooral kinderen die reageren met gedragsproblemen, hebben het zwaar want door hun gedrag maken ze moeilijk contact met andere kinderen en liggen ze vaak overhoop met leraren en andere volwassenen.
En daardoor raken ze veelal nog verder in een isolement.

Nog jaarlijks worden in Nederland meer dan 610.000 kinderen mishandeld, bij een deel aanzienlijk deel daarvan gaat het om psychische, geestelijke, emotionele mishandeling/verwaarlozing.
Deze vormen van kindermishandeling krijgen helaas nog veel te weinig aandacht.
Dat is ook de reden van mijn schrijven over deze, in de hoop dat er wat meer aandacht voor komt door ook politie, justitie, rechters, ministers de Nederlandse Staat .

Kindermishandeling is bv ook: Minderjarige personen het onthouden van noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind.
Onder psychische mishandeling valt de herhaaldelijk verbale agressie, het kleineren of het zich minderwaardig laten voelen van het kind.
Een bijzondere vorm van psychische mishandeling is de "cognitieve mishandeling" waarbij er aan het kind te hoge eisen gesteld worden en het kind bijvoorbeeld verplicht wordt meer dan in gezonde hoeveelheid te studeren om beter te presteren.
Ook het schaden van de relaties en de loyaliteit aan de ouders valt volgens alle handboeken kindermishandeling onder het begrip psychische kindermishandeling.
Deze vorm van mishandeling en met name een bijzondere vorm daarvan (loyaliteitsmisbruik) kan leiden tot het ontwikkelen van het ouderverstotingssyndroom.

Read more: http://partijrechtenkind.proboards.com/index.cgi?board=general&action=display&thread=1#ixzz1AlTbGuqo

IEDERE DAG: Sta ik op met angst.
Angst om het nieuws te zien.
Het nieuws te lezen.
Want bijna iedere dag lees je het weer.
Een Kind vermist.
Een kind ontouderd.
Een kind mishandeld.
Een kind Misbruikt.
Een kind ontvoerd.
Of weer een kind vermoord.
Dat doet mij zeer.
Zo klein vaak.
Zo teer.
Af en toe kan ik gewoon niet meer.
En schrijf er dan maar over.
Om zo te kunnen blijven strijden.
Tegen deze onmensen.
Die dit kinderen aandoen.
Laten wij met ons allen alert blijven.
DUS MELD KINDERMISHANDELING ALTIJD.
HET IS MISSCHIEN WEL HET BELANGRIJKSTE TELEFOONTJE IN EEN KINDERLEVEN!

J.Aalders, Velp


Reacties
 
UPDATE
Vondelingenhuizen: Wil jij ook jouw huis ter beschikking stellen, laat het dan weten en mail naar : partijrechtenkind@hotmail.com met vermelding Vondelingenhuis.

Zie eerst even deze foto, want ook dat moet u altijd in huis hebben..!
Vondelingenhuizen: Wil jij ook jou huis ter beschikking stellen, laat het dan weten en mail naar : partijrechtenkind@hotmail.com met vermelding Vondelingenhuis.

Zie eerst even deze foto, want ook dat moet u altijd in huis hebben..!

Zie hier waar men nog meer aan moet voldoen: Zou mooi zijn als er in iedere grote stad/provincie alvast een huis beschikbaar zou komen voor babytjes die men anders ergens wil dumpen!
Vondelingenhuizen zijn noodzakelijk blijkt wel: Dus wil jij ook jou huis ter beschikking stellen.

Reageer niet impulsief, dus weet wel waar u aan begint svp : Beste Medelanders ik krijg veel mails en telefoontjes binnen van mensen die graag ook hun huis open zouden willen stellen om Babys / kindertjes op te vangen !
En vragen hoe dat dan zou gaan en wat de eisen zijn.
Hieronder dus de eisen waar men zeker al aan moet voldoen voor u bezocht word door ons,om verder te kijken en een gesprek te hebben!
Weet dus wel waar u aan begint svp en reageer niet impulsief daar zijn wij en deze arme kinderen niet bij gebaat!

Waar moet u aan voldoen:1-Het zal gaan inhouden dat er babys bij u kunnen worden afgegeven waar men niet voor wil of kan zorgen.
De (ouder(s) zijn niet verplicht gegevens over hun zelf achter te laten, evenwel zou het beter zijn als deze dat wel zouden doen..!
Deze gegevens moet je dan overdragen aan PRK- Partijrechtenkind via tel: 0268440431 of via partijrechtenkind@hotmail.com en worden door ons niet aan politie of andere instanties worden verstrekt, enkel bij vermoeden van mishandeling, misbruik, bedreigende ziekte en opname ziekenhuis zien wij het als onze plicht dit wel te doen!

2- Bij afgifte: bel ons gelijk op 0268440431 en onmiddellijk ook de huisarts /post, daarna moet onmiddellijk de Politie in betreffende plaats worden ingelicht!
Zolang er nog geen ander besluit word genomen door Politie, Justitie, of Raadkinderbescherming over het kind blijft het bij u en draagt u de verantwoordelijkheid voor het kind!

3- Wij eisen :Een (recent) bewijs van VOG..! 
Aanvraagformulier VOG : http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/verklaring_omtrent_het_gedrag/

Verder eisen wij kennis van zaken bv (spw niet noodzakelijk) maar heeft wel voorkeur.

Blijft het kind langer bij u, dan moet er een kamer/plaats zijn waar het kind zeker alle eerste vereiste behoeftes heeft wat nodig is voor de opvang zoals een goed bedje, eten,verschoning, kleding ,luiers etc zie foto!
En nogmaals, vergeet niet om uw huisarts onmiddelijk in te schakelen om na te laten kijken of het kindje gezond is..
Mocht u het niet helemaal vertrouwen ga dan onmiddelijk naar het ziekenhuis.

Kunt u en wilt u aan al deze deze eisen voldoen, en wilt u dus ook het huis open stellen, voor afgeven(vondelingen) dan komen wij eerst nog ter kennismaking een gesprek voeren en kijken of alles aanwezig is.
Als alles is zoals wij eisen dan zullen wij dus ook het adres gaan publiceren inclusief uw naam en telefoon .

Tot slot: Waarom ben ik als toenmalig kinderombudsman hiermee begonnen: om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er geen kinderen/babys meer gedumpt worden bij vuilnisbakken, in sloten of in portieken etc.

Wij vinden, dat als men er niet voor wil of kan zorgen, het beter is om het bij een vondelingenhuis af te geven, zonder dat zij een risico lopen gearresteerd te worden.

Want het is natuurlijk (nog steeds ) strafbaar om uw kind/baby achter te laten, zeker zonder verzorging /verpleging.

Wij hopen hiermee zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen/babys zomaar ergens worden gedumpt met alle gevolgen van dien.

Want wij horen wel altijd als er een kind/baby gevonden word maar hoeveel zijn er nooit gevonden,dat weten wij niet,dat weet u niet ,dat weet niemand niet..

Wij hopen dus ook dat met dit begin de Regering de Nederlandse Staat ook in zal gaan zien dat vondelingen betere bescherming en adequate hulp moeten krijgen!komen.

Wij zijn in ieder geval in 2003 al begonnen met een oplossing.
Want wij vinden dat kinderen eerst recht op leven hebben en dan op naam/nationaliteit!

Dus doordat de Nederlandse wetgeving tot op heden de wet hier niet op heeft aangepast en blijkbaar liever een kind laat sterven dan de wetgeving aan te passen. Heeft PRK- Partij Rechten Kind het nu in het programma/standpunten opgenomen. 

In Belgie, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland heeft men de babyluikjes al. 
In deze landen gaat in tegenstelling tot in Nederland het leven van een kind gelukkig wel voor wetgeving. 
Vondelingenluik/huis: heeft zijn nut in die landen al vaak bewezen dus waar blijft Nederland. 

PRK PartijRechtenKind de Kinderombudsman en Stichting Dimitri zullen hier de aandacht voor blijven vragen. 

In Nederland vond in 2003 al eens een discussie plaats over het babyluik. 
Helaas het luik kwam er ook toen niet. 
In Duitsland is het babyluik (helaas) een groot succes. 
Daar zijn de laatste jaren in tachtig schuiven meer dan 300 baby's achtergelaten. 
In Nederland word gemiddeld twee tot tien keer per jaar een baby te vondeling gelegd. 
Maar is dat wel zo? 
Want hoeveel zijn er nooit gevonden en misschien wel in verkeerde handen zijn terecht gekomen met alle gevolgen van dien. 
Hoeveel dat er zijn zal niemand ons kunnen vertellen, mede daarom al zouden er vondelingen-luikjes/ huizen moeten komen door het hele land. 
PRK- Partij Rechten Kind gaat ervoor en of dat nu een luikje, huis of bvb afgifte anoniem bij een ziekenhuis is, het moet er wettelijk gewoon komen..

Babytjes die te vondeling worden gelegd worden soms te laat gevonden, of helemaal niet.
Dus babyluikjes in alle ziekenhuizen bvb zou de oplosing zijn.
Dan krijgen vondelingetjes gelijk ook alle goede zorg die het nodig heeft en kan men de instanties inschakelen die dan de zorg/verantwoording over kunnen nemen zoals raad kinderbescherming.
Men zou ook het afgeven van kinderen uit het strafrecht moeten halen.
Want dat kan en zal zeker levens redden..
En het onbeheerd achterlaten van vondelingen zwaarder moeten straffen en levenslang moeten geven voor het doden van babytjes.

Maar ondanks jarenlange aandacht hiervoor en mijn diverse mails naar DenHaag word er nog steeds niets ondernomen door de Nederlandse Regering om dit onmenselijke kinderleed op een beetje kind/mens-waardige wijze te laten verlopen.
En zolang de regering niets doet gaat de nu ex-kinderombudsman zeker niet bij de pakken neerzitten!

Het enigste geluk dat vondelingentjes veelal hebben is dat zij worden gevonden, maar weet u hoeveel er niet/nooit zijn gevonden, en in verkeerde handen zijn terecht gekomen met alle gevolgen van dien! Hoeveel dat er zijn zal niemand ons kunnen vertellen, en dus alleen daarom al zouden er vondelingen-luikjes/ huizen moeten komen door het hele land!

Er zijn al wat vondelingenhuizen, maar er moeten zeker ook Babyluikjes komen..
Want het kan levens redden..

Zie ook : http://www.barbaramuller.com/ ook op: http://www.barbaramuller.com/

Zie hier waar men nog meer aan moet voldoen: Zou mooi zijn als er in iedere grote stad/provincie alvast een huis beschikbaar zou komen voor babytjes die men anders ergens wil dumpen!
Vondelingenhuizen zijn noodzakelijk blijkt wel: Dus wil jij ook jou huis ter beschikking stellen.

Reageer niet impulsief, dus weet wel waar u aan begint svp : Beste Medelanders ik krijg veel mails en telefoontjes binnen van mensen die graag ook hun huis open zouden willen stellen om Babys / kindertjes op te vangen !
En vragen hoe dat dan zou gaan en wat de eisen zijn.
Hieronder dus de eisen waar men zeker al aan moet voldoen voor u bezocht word door ons,om verder te kijken en een gesprek te hebben!
Weet dus wel waar u aan begint svp en reageer niet impulsief daar zijn wij en deze arme kinderen niet bij gebaat!

Waar moet u aan voldoen:1-Het zal gaan inhouden dat er babys bij u kunnen worden afgegeven waar men niet voor wil of kan zorgen.
De (ouder(s) zijn niet verplicht gegevens over hun zelf achter te laten, evenwel zou het beter zijn als deze dat wel zouden doen..!
Deze gegevens moet je dan overdragen aan PRK- Partijrechtenkind via tel: 0268440431 of via partijrechtenkind@hotmail.com en worden door ons niet aan politie of andere instanties worden verstrekt, enkel bij vermoeden van mishandeling, misbruik, bedreigende ziekte en opname ziekenhuis zien wij het als onze plicht dit wel te doen!

2- Bij afgifte: bel ons gelijk op 0268440431 en onmiddellijk ook de huisarts /post, daarna moet onmiddellijk de Politie in betreffende plaats worden ingelicht!
Zolang er nog geen ander besluit word genomen door Politie, Justitie, of Raadkinderbescherming over het kind blijft het bij u en draagt u de verantwoordelijkheid voor het kind!

3- Wij eisen :Een (recent) bewijs van VOG..!
Aanvraagformulier VOG : http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/verklaring_omtrent_het_gedrag/

Verder eisen wij kennis van zaken bv (spw niet noodzakelijk) maar heeft wel voorkeur.

Blijft het kind langer bij u, dan moet er een kamer/plaats zijn waar het kind zeker alle eerste vereiste behoeftes heeft wat nodig is voor de opvang zoals een goed bedje, eten,verschoning, kleding ,luiers etc zie foto!
En nogmaals, vergeet niet om uw huisarts onmiddelijk in te schakelen om na te laten kijken of het kindje gezond is..
Mocht u het niet helemaal vertrouwen ga dan onmiddelijk naar het ziekenhuis.

Kunt u en wilt u aan al deze deze eisen voldoen, en wilt u dus ook het huis open stellen, voor afgeven(vondelingen) dan komen wij eerst nog ter kennismaking een gesprek voeren en kijken of alles aanwezig is.
Als alles is zoals wij eisen dan zullen wij dus ook het adres gaan publiceren inclusief uw naam en telefoon .

Tot slot: Waarom ben ik als toenmalig kinderombudsman hiermee begonnen: om er zoveel mogelijk voor te zorgen dat er geen kinderen/babys meer gedumpt worden bij vuilnisbakken, in sloten of in portieken etc.

Wij vinden, dat als men er niet voor wil of kan zorgen, het beter is om het bij een vondelingenhuis af te geven, zonder dat zij een risico lopen gearresteerd te worden.

Het is natuurlijk (nog steeds ) strafbaar om uw kind/baby achter te laten, zeker zonder verzorging /verpleging, dat is in deze niet aan de orde dus kan het ook!
Wij hopen hiermee zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen/babys zomaar ergens worden gedumpt met alle gevolgen van dien.

Want wij horen wel altijd als er een kind/baby gevonden word maar hoeveel zijn er nooit gevonden,dat weten wij niet,dat weet u niet ,dat weet niemand niet..

Wij hopen dus ook dat met dit begin de Regering de Nederlandse Staat ook in zal gaan zien dat vondelingen betere bescherming en adequate hulp moeten krijgen!komen.

Wij zijn in ieder geval in 2003 al begonnen met een oplossing.
Want wij vinden dat kinderen eerst recht op leven hebben en dan op naam/nationaliteit!

Dus doordat de Nederlandse wetgeving tot op heden de wet hier niet op heeft aangepast en blijkbaar liever een kind laat sterven dan de wetgeving aan te passen. Heeft PRK- Partij Rechten Kind het nu in het programma/standpunten opgenomen.

In Belgie, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland heeft men de babyluikjes al.
In deze landen gaat in tegenstelling tot in Nederland het leven van een kind gelukkig wel voor wetgeving.
Vondelingenluik/huis: heeft zijn nut in die landen al vaak bewezen dus waar blijft Nederland.

PRK PartijRechtenKind de Kinderombudsman en Stichting Dimitri zullen hier de aandacht voor blijven vragen.

In Nederland vond in 2003 al eens een discussie plaats over het babyluik.
Helaas het luik kwam er ook toen niet.
In Duitsland is het babyluik (helaas) een groot succes.
Daar zijn de laatste jaren in tachtig schuiven meer dan 300 baby's achtergelaten.
In Nederland word gemiddeld twee tot tien keer per jaar een baby te vondeling gelegd.
Maar is dat wel zo?
Want hoeveel zijn er nooit gevonden en misschien wel in verkeerde handen zijn terecht gekomen met alle gevolgen van dien.
Hoeveel dat er zijn zal niemand ons kunnen vertellen, mede daarom al zouden er vondelingen-luikjes/ huizen moeten komen door het hele land.
PRK- Partij Rechten Kind gaat ervoor en of dat nu een luikje, huis of bvb afgifte anoniem bij een ziekenhuis is, het moet er wettelijk gewoon komen..

Babytjes die te vondeling worden gelegd worden soms te laat gevonden, of helemaal niet.
Dus babyluikjes in alle ziekenhuizen bvb zou de oplosing zijn.
Dan krijgen vondelingetjes gelijk ook alle goede zorg die het nodig heeft en kan men de instanties inschakelen die dan de zorg/verantwoording over kunnen nemen zoals raad kinderbescherming.
Men zou ook het afgeven van kinderen uit het strafrecht moeten halen.
Want dat kan en zal zeker levens redden..
En het onbeheerd achterlaten van vondelingen zwaarder moeten straffen en levenslang moeten geven voor het doden van babytjes.

Maar ondanks jarenlange aandacht hiervoor en mijn diverse mails naar DenHaag word er nog steeds niets ondernomen door de Nederlandse Regering om dit onmenselijke kinderleed op een beetje kind/mens-waardige wijze te laten verlopen.
En zolang de regering niets doet gaat de nu ex-kinderombudsman zeker niet bij de pakken neerzitten!

Het enigste geluk dat vondelingentjes veelal hebben is dat zij worden gevonden, maar weet u hoeveel er niet/nooit zijn gevonden, en in verkeerde handen zijn terecht gekomen met alle gevolgen van dien! Hoeveel dat er zijn zal niemand ons kunnen vertellen, en dus alleen daarom al zouden er vondelingen-luikjes/ huizen moeten komen door het hele land!

Er zijn al wat vondelingenhuizen, maar er moeten zeker ook Babyluikjes komen..
Want het kan levens redden..

Zie daarvoor ook : http://www.barbaramuller.com/
 

Reacties (1)

Het officiële Verdrag voor de Rechten van het Kind bestaat uit vierenvijftig artikelen.

De tien belangrijkste zijn: 1- Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld.

2- Het recht op een naam en nationaliteit.

3- Het recht op bescherming tegen kinderarbeid.

4- Het recht om je mening te geven en informatie te verzamelen.

5- Het recht om op te groeien bij familie.

6- Het recht op een veilig en gezond leven.

7- Het recht op bijzondere zorg voor gehandicapte kinderen.

8- Het recht op onderwijs.

9- Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.

10- Het recht op spel en ontspanning.

Zie hier het complete verdrag IVRK Internationaal Verdrag Rechten Kind: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2010/10/inleiding-artikel-42-ivrk-volwassenen-moeten-de-kinderrechten-zoveel-mogelijk-bekendmaken-bij-kinderen-en-volwassenen

Mensen/kinderrechten:
Wat zijn Mensenrechten en wat zijn kinderrechten: In het algemeen zijn mensenrechten die rechten die een noodzakelijk deel uitmaken van de menselijke natuur, zonder deze rechten kunnen wij niet als mensen leven.
De rechten en fundamentele vrijheden van de mens stellen ons in staat onze menselijke eigenschappen zoals intelligentie, begaafdheid en bewustzijn te ontwikkelen en onze geestelijk en andere behoeften te bevredigen.
Zoals in de eerste zin van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt aangegeven, vormt eerbied voor mensenrechten en menselijke waardigheid 'de grondslag van vrijheid, rechtvaardigheid en vrede in de wereld'.

Mensenrechten werden in verschillende Verklaringen, Verdragen en wetten opgenomen.Het Kinderrechtenverdrag is ook één van de mensenrechtenverdragen ook wel mensjesrechten genoemd.
Het IVRK-Internationaal Verdrag Rechten Kind het Kinderrechtenverdrag dus , past verscheidene bepalingen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe op kinderen en voegt daaraan toe dat het 'kind behoefte heeft aan bijzondere bescherming en zorg, met inbegrip van juridische bescherming zowel voor als na de geboorte'.

Het Kinderrechtenverdrag somt dus enkele fundamentele mensenrechten en fundamentele vrijheden op die specifiek gelden voor kinderen. Daarnaast geeft het Kinderrechtenverdrag aan kinderen, als bijzondere groep van kwetsbare mensen, nog méér of uitgebreide rechten, namelijk 'Bijzondere bescherming en zorg.

Het Kinderrechtenverdrag is dus één van de mensenrechtenverdragen.Het Kinderrechtenverdrag past verscheidene bepalingen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe op kinderen en voegt daaraan toe dat het 'kind behoefte heeft aan bijzondere bescherming en zorg, met inbegrip van juridische bescherming zowel voor als na de geboorte'.
Het Kinderrechtenverdrag somt dus enkele fundamentele mensenrechten en fundamentele vrijheden op die specifiek gelden voor kinderen.

Daarnaast geeft het Kinderrechtenverdrag aan kinderen, als bijzondere groep van kwetsbare mensen, nog méér of uitgebreide rechten, namelijk
Bijzondere bescherming en zorg:  http://members.chello.nl/j.aalders5/ombudsindex.html

En niemand mag deze rechten en vrijheden afnemen: Kinderrechten/Mensenrechten zijn rechtsgeldig in alle landen die tot de verenigde naties behoren en vormen daarmee een belangrijk middel om jezelf te beschermen tegen onrecht.
Ook regeringsleiders van deze landen hebben zich aan deze mensenrechten te houden en kunnen deze mensenrechten niet wegnemen!

Mensenrechten zijn er voor het individu en ze zijn er voor iedereen: http://www.mensenrechteneducatie.nl/
Zie ook deze: http://www.jvmr.nl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=175&video_id=39
http://www.jvmr.nl/index.php?option=com_hwdvideoshare&task=viewvideo&Itemid=175&video_id=66
Bron: http://www.jvmr.nl/index.php/de-30-rechten

En ondanks dat er nu een door de staat erkende kinderombudsman is (http://www.dekinderombudsman.nl) is er echter nog steeds één groot probleem: Want al die Kinder&mensenrechten staan nu wel op papier, maar in het echt werkt dat nog niet zo goed.
Kinder&mensenrecht beginnen steeds meer op papieren tijgers te lijken: Want hoe kan het anders dat kinderen, dat men het recht op een naam en nationaliteit, blijkbaar belangrijker vind, dan het recht op een veilig en gezond leven.

En daardoor het leven van vondelingen willens en weten in brengt.
Want lees hier waarom Fred Teeven van (Veiligheid/Justitie) tegen vondelingenluik is: Vondelingenkamer mag niet van F.Teeven: http://www.nu.nl/politiek/3378653/vondelingen--kamer-mag-niet.html

Mijn antwoord in deze,beste Fred.Teeven: EN HOEVEEL HEEFT MEN ER NOOIT GEVONDEN? DAT WEET IK. DAT WEET U. DAT WEET NIEMAND NIET..!
Maar hoe dan ook,wij gaan door: http://www.facebook.com/groups/247566658689382/

Anoniem afgeven moet ook uit het strafrecht: http://www.facebook.com/groups/247566658689382/permalink/349260698519977/

Maar hoe dan ook wij gaan door, want wij vinden recht op leven belangrijker als recht op naam/nationaliteit..!
En als men vondelingen het recht op leven willens en wetens al bij voorbaat gaat ontnemen omdat men naam/nationaliteit belangrijker vind, dan kan men net zo goed alle verdragen op de vuilnis gooien!

Tot slot: Kinderen zijn onze toekomst en als maatschappij kunnen, nee moeten, we hier onze ogen niet voor sluiten.
Tenminste, als we het belangrijk genoeg vinden.

Dank U!

 

Mvgr J.Aalders,
oprichter/voorzitter : PRK - Partij Rechten Kind
Rietgansplein 23
6883 DT
Velp gld
Nederland

Vind Partijrechtenkind in de meest complete Bedrijvengids.
Met routeplanner en plattegrond:
http://www.detelefoongids.nl/  bg-l/  16042545-Partijrechtenkind+Kind  erombudsman/vermelding/
In de naam der?In de naam der Koning

Dat staat er boven

Dat staat erin

Maar wat heeft het voor zin

Waarom staat het erboven

Waarom staat het erin

Geeft men geen gehoor

Waar is dan de Koningin

Vaak heb ik ze geschreven

Maar het lijkt ook de Koningin om het even

Je krijgt wel een antwoord

Maar dan van Justitie

Op je brief of petitie

Wij hebben uw schrijven in behandeling

Nou mensen maak maar gerust een wandeling

Een wandeling om de wereld

Dus bij deze wil ik even zeggen

Laat je niet in de luren leggen

Want al die mooie woorden en teksten

Zoals in de naam der Koningin

Hebben echt geen enkele zin

Men zou ze wel kunnen gebruiken

Maar daar zal het niet lekker ruiken

Druk ze af op toilet papierGeschreven door Jos aalders (Alias Zorro)
 
 
Deze brief zond ik in 2004 al aan de Koningin..

In naam der Kinderen, ouders en grootouders..
Open brief aan Hare Majesteit de Koningin,
Hare Majesteit, wij leven in een rechtstaat waar wij toch zouden mogen verwachten dat men na diverse rechterlijke uitspraken toch ook eens recht krijgt..
Met deze open brief wil ik Hare Majesteit er even op attent maken en vragen: Moeder der Nederlanden, weet u wat uw onderdanen doen?.
Aan Hare Majesteit de Koningin,
Ik schrijf u deze brief op deze wijze omdat ik al meerdere malen brieven aan U , Hare Majesteit de Koningin maar ook aan uw zoon en schoondochter Willem-Alexander en Prinses Maxima heb geschreven.
Maar helaas heb ik tot op heden(nu alweer 2009) nog geen antwoord van U mogen ontvangen.
Wel kreeg ik meerdere malen brieven van het Kabinet der Koningin, bv getekende Mw.Mr.N van de Pol, en het Ministerie Justitie dat de brief in behandeling zou worden genomen .
Maar tot op heden van deze ook nog geen nog geen antwoord, ondanks mijn herhaaldelijke verzoeken.
Zij schreven mij steeds dat zij zo snel mogelijk mijn brieven zouden beantwoorden. Maar helaas nog niets beantwoord of verder vernomen.
En dat na vijf jaren.
Dat u niet iedere brief kan/mag beantwoorden heb ik alle begrip voor, maar als de verantwoordelijke die uit de naam van u, Koningin der Nederlanden hun afspraken niet nakomen hoe moet het dan?
Daarom mijn vraag weet u wat uw onderdanen doen..
Als ik zie hoe gelukkig u straalt met uw kinderen en kleinkinderen, en als ik zie hoe gelukkig uw kinderen uw kinderen stralen met hun kinderen,dan denk ik zij en u Hare Majesteit moeten toch weten hoe onze kinderen zich voelen zonder hun ouders, en hun ouders en grootouders zonder hun kinderen.
Nu zal u misschien vragen waarom deze brief aan mij.
Omdat U onze Moeder des Vaderlands bent,en er op de gerechtelijke stukken ook steeds staat geschreven: In de naam der Koningin.
Zo heb ik als voorbeeld iemand gebruikt die al zeven rechterlijke uitspraken heeft dat er omgang moet komen met ouder en kind, met daarin en boven in de naam der Koningin.
Er word veelal geen gevolg aan deze uitspraken gegeven door wederpartij.
En ondanks alle rechterlijke uitspraken in de naam der Koningin, word er door de rechterlijke macht ook niets tegen ondernomen.
Hare Majesteit, wij leven in een rechtstaat waar wij toch zouden mogen verwachten dat men na diverse rechterlijke uitspraken toch ook eens recht krijgt..
Ik schrijf in deze brief een van de vele voorbeelden want in werkelijkheid gaat het om plm honderdduizenden kinderen die op deze wijze worden ontouderd.
Dit kan en mag zo toch niet doorgaan.
Het is een groot maatschappelijk probleem.
Ik hoop dat u begrip kan opbrengen voor deze openbrief.
Maar daar ik nog van u nog van de personen instanties zoals het kabinet der Koningin geen antwoord krijg bleef mij geen andere keus om het op deze wijze misschien wel onder uw aandacht te krijgen.

Mvgr
Namens alle betreffende kinderen ,ouders en grootouders.
J.Aalders

Tot slot, daar ik ondanks alle beloftes nooit meer iets vernam heb ik deze actie toen ondernomen : http://www.youtube.com/watch?v=EVAsTnvFdVk
 
 

Reacties

Als kinderverkrachters, kindermoordenaars geen levenslang kunnen krijgen en de slachtoffertjes en de ouders wel, in wat voor een maatschappij leven we dan?
Zijn we het nog waard om mens te heten als we het aller kwetsbaarste de kinderen niet weten te beschermen?
Als wij in deze maatschappij de zieke geesten in onze maatschappij weer vrijlaten, zijn we allemaal ziek en is de maatschappij ziek want de maatschappij dat zijn wij.
Maar samen kunnen wij de Nederlandse rechtsstaat in deze ook eens op de vingers tikken .
Onze Kinderen hebben recht op bescherming .
Deze maatschappij moet beschermd worden tegen kindermisbruikers, kindermoordenaars door ze bv levenslang te geven .

Zie bvb deze, mij lopen de rillingen steeds weer over de rug als ik dit meisje hoor praten: Dit meisje, zelf slachtoffer heeft het goed omschreven,HET IS EEN MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM!
http://www.youtube.com/watch?v=KgZBxYNVYYg

Hoe zou je er eigenlijk zelfs maar anders over kunnen denken.
Wat doet we de Nederlandse Staat om te voorkomen dat er kindermisbruikers, kindermoordenaars tot nu toe nog niets concreets..
Nederlandse Staat is Medeverantwoordelijk, voor ieder slachtoffertje dat een vrijgelaten pedoseksueel, lust/kindermoordenaar maakt.
http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2012/09/nederlandse-staat-is-medeverantwoordelijk

Ondertekende u nog niet?
Teken dan nu en stuur het door svp: https://petities.nl/petitie/wij-eisen-levenslang-voor-kindermisbruik


Lees ook:
http://blog.united-academics.org/3214/child-abuse-has-deeper-effect-than-previously-understood/ 
/content/2012/09/wie-kinderen-beschadigt-verdient-geen-genade-dus-ook-geen-recht-op-2de-kans

Misbruikte kinderen nog steeds in de kou: http://www.youtube.com/watch?v=ju98GUCA4aY 
Het schaadt echter niet alleen de kinderen, maar ook de omgeving; ouders, familie vrienden. Levens worden ermee verwoest.
De daders laten grove sporen na.
Een geschokte omgeving, ouders die ontroostbaar zijn en kinderen die voor het leven met een grote beschadiging lopen! Wie kinderen beschadigt,verdient geen genade,dus zeker ook geen recht op 2de kans..!

Wij vinden dat er voor pedoseksuelen en kinder,lustmoordenaars eigenlijk, maar een straf is, en dat is levenslang.
Zie daarvoor onze petitie!
Ondertekende u nog niet?
Teken dan nu en stuur het door svp: https://petities.nl/petitie/wij-eisen-levenslang-voor-kindermisbruik

Dan nog even het volgende: Wereldwijd werken ruim 3 miljoen kinderen in de seksindustrie.
Veel kinderen worden door hun arme ouders verkocht om schulden af te betalen, of worden met geweld gerekruteerd.
Sommige kinderprostituees hebben seks met wel 30 mensen op een dag, en zijn vaak nog maar 5 jaar oud en soms nog jonger.
Dus ziet u kinderen (ook in het buitenland) die slachtoffer zijn van kindersekstoerisme meldt dit dan onmiddelijk bij een landelijk meldpunt.


Je zou denken laten wij al die pedoseksuelen verplicht castreren .
Maar helaas is dat niet de oplosing, omdat het in de hersenen zit.
Het Expertise Centrum Forensische Psychiatrie in Utrecht heeft zich samen met wetenschappers uit Canada, Duitsland, en België heeft zich ook al over het onderwerp gebogen, en stelt ook dat chemische/castratie geen zin heeft.
De hersenen van mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen werken anders dan die van andere volwassenen.

Conclusie: Tot op heden zijn pedoseksuelen niet te genezen en bestaat er nog steeds groot gevaar dat zij opnieuw in de fout gaan als ze vrijkomen.
Er zit dus niets anders op dan ze af te zonderen, en levenslang vast te houden zodat kinderen geen gevaar lopen door deze onmensen.
Het risico op herhaling is veel te groot.

Dus maak van onze kinderen geen proefkonijntjes en sluit daders levenslang op..
Teken daarvoor deze: https://petities.nl/petitie/wij-eisen-levenslang-voor-kindermisbruik

Reacties

Geef kinderen een wereld die ze nodig hebben en waar zij ook recht op hebben!

Mijn nieuwjaarswens: Kinderen de toekomst.
Maar wat voor toekomst.
Word hen nu gegeven.
Voor kinderen betalen.
Nederlanders graag belasting.
Want zonder kinderen geen toekomst.
Dus om via de fiscus bij te dragen.
In hun leven , hun toekomst, hun onderhoud.
Is volgens vele de belangrijkste reden.

 
Maar wat voor toekomst word hen werkelijk gegeven.
Een toekomst zonder buiten te kunnen spelen.
Een toekomst met geweld,oorlog en verdriet.
Een toekomst vol mishandelingen, misbruik moord.
Een toekomst met een uitgeputte aarde.
Moeten onze kinderen daar blij mee zijn.
Moeten zij daar in op aarden.
 
Kinderen zijn de toekomst.
Maar honderdduizenden kinderen worden jaarlijks nog mishandeld.
Kinderen worden misbruikt.
Kinderen worden vermoord.
Dat is wat je iedere dag.
Weer leest in de kranten.
Op tv en de radio zien en horen.
Kinderen zijn de toekomst.
Een toekomst zonder rechten.
Een toekomst zonder bescherming.
 
En geloof het of niet.
Nederland staat daar bij in de top tien.
De Nederlandse staat.
Die toe blijft kijken hoe slecht het gaat.
De democratie is veelal ook ver te zoeken.
Vrijheid van meningsuiting word er geroepen.
Maar is dat alles er nog wel ?.
 
Kinderen zijn de toekomst.
Mooie woorden.
In het IVRK mooi beschreven.
Zoals ook rechten, op vrijheid.
Liefde en leven.
Democratie, geborgenheid en veiligheid.
Volksvertegenwoordigers die veel roepen.
Maar niets doen of deden.
Want waar het de meeste echt omgaat.
Is een goed baantje.
Om zelf met de zakken vol te overleven.
Zodat deze zelf op hun oude dag.
Onbezorgd kunnen leven.
En uit te kunnen geven.
 
Kinderen zijn de toekomst.
Maar als wij deze wereld zo achter laten.
Uitgemolken, omgekapt, onbeschermd.
Vol van oorlog haat en nijd.
Vol van moord.
Misbruik en mishandeling.
Dan hebben onze kinderen geen toekomst.
Dus als wij dit alles.
Niet snel veranderen.
Zal er straks geen toekomst voor de kinderen zijn.
Laten wij dus deze boodschap ter harte nemen en eraan gaan werken en zorgen voor een betere toekomst .
Beter zorgen voor deze aarde en de toekomst van alle kinderen .
Het word door velen vergeten of er wordt geen en of te weinig aandacht aan geschonken.

Tot slot: Hier nog even een boodschap voor de hele wereld http://www.youtube.com/watch?v=GzVBsOgF2Mc&amp%3Bfeature=related
Het meisje spreekt de pure waarheid.
En ik wil bij deze nog even benadrukken dat het goed zou zijn als een ieder deze boodschap ook ter harte zou nemen en uitvoeren.

Reacties

Als op 21-12-2012 de wereld vergaat, dan weten wij in ieder geval dat er een GOD bestaan heeft: Sodom en Gomorra, waren twee steden waarvan de verwoesting door God in de Hebreeuwse Bijbel wordt vermeld in het boek Genesis.
In de Koran wordt grotendeels dezelfde beschrijving van de steden en de gebeurtenissen gegeven.
Sodom en Gomorra lagen in Kanaän en waren -volgens de Bijbel en Koran- berucht vanwege de "verdorvenheid" van de inwoners.
De naam Sodom heeft geleid tot de term sodomie een uitdrukking voor 'zondige', verboden seksuele contacten.
In het boek Genesis wordt beschreven hoe beide steden door God werden verwoest in een regen van zwavel en vuur vanwege de morele verdorvenheid van de inwoners.

Deze hele aardbol is nu een Sodom en Gomorra aan het worden: Kindermishandeling, Kindermisbruik,Kindermoorden, kinderontvoeringen: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/content/2011/10/het-gevoel-van-onmacht 
 
Nog wat schrijfsels: http://kinderrechtenactivist.punt.nl/category/view/gedichten 

All good things comes from God, if it is bad, God can not help it.
you'd understand, I do not !
i say loud what others thinking: If God exists, God also guilty ..!
Because God allows child abuse in his own home!
I write this because I do want a confrontation with God if he exists..!
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl